הסכם ייעוץ משכנתאות

הואיל: והלקוח מעוניין לקבל יעוץ כלכלי והכוונה לבדיקה וקבלת הלוואה בנקאית מובטחת בשעבוד נכס ("משכנתא") ומידע בדבר מסלולי משכנתא מתאימים עבורו (להלן: "הייעוץ");

והואיל: ולקר (באמצעות מותג פייננס ג'ני בבעלותה) ניאותה להעניק את הייעוץ ללקוח, כאמור לעיל, בכפוף לאמור בהסכם זה;

לפיכך הותנה, הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

כללי

כותרות הפרקים של הסכם זה הינן לצרכי נוחות ולא ישמשו לפרשנותו.
פייננס ג'ני מצהירה ומתחייבת כי:

אינה מקבלת טובות הנאה מבנקים או מגופים פיננסיים אחרים המציעים משכנתאות.
פייננס ג'יני תשמור על חיסיון בנוגע לכל נתון ו/או מידע שיגיע אליה מהלקוח ו/או ממי מטעמו ו/או הנוגע ללקוח, וכי השימוש במידע כאמור יעשה אך ורק בכל הקשור להליך הייעוץ;
פייננס ג'יני הינה בעלת ניסיון, מומחיות, ידע, משאבים וכוח אדם הנדרש לשם ביצוע ההתקשרות, בהתאם להתחייבויותיה על פי הסכם זה;
הלקוח מצהיר ומתחייב כי:

ידוע ללקוח כי הליך הייעוץ לפי הסכם זה הנו הליך ייעוץ כלכלי בתחום המשכנתאות בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי או אחר.
ידוע ללקוח כי פייננס ג'יני מסתמכת על מידע שיימסר על ידי הלקוח בלבד, לשם שקלול הנתונים על בסיסם ניתן הייעוץ, וכי אין פייננס ג'יני מאמתת את המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. לפיכך, על הלקוח מוטלת האחריות להביא בפני מנטה את המידע הנכון והמלא, כפי שיתבקש על ידי מנטה.
ידוע ללקוח כי ביצוע הייעוץ כרוך בשיתוף פעולה מצדו, ועליו להיות זמין לטובת ביצוע הייעוץ, על פי בקשתה של פייננס ג'יני.
פייננס ג'יני אחראית להליך הייעוץ בלבד. כל בעיה, אשר אינה נובעת באופן ישיר מהליך הייעוץ, תטופל באופן ישיר ובלעדי על ידי הלקוח.
במידה ולאחר קבלת כלל פרטי הלקוח, פייננס ג'יני תעריך כי ישנה סבירות גבוהה שהלקוח לא יוכל לקבל אישור עקרוני מהבנק לקבלת המשכנתא, תעלה פייננס ג'יני את הערכתה בפני הלקוח טרם ביצוע החיוב ותציע את ביטול העסקה.
ידוע ללקוח כי ערך הנכס המוצע למשכון נקבע על פי חוזה רכישה או על פי הערכת שמאי מטעם הבנק, לפי הנמוך מבניהם, ומהווה שיקול מהותי בקביעת תנאי המשכנתא ואישורה על ידי הבנק.
ידוע ללקוח כי פניה ישירה לבנקים למשכנתאות על ידי הלקוח, לאחר חתימת הסכם זה שלא בתאום עם פייננס ג'יני וכל עוד הליך אישור תנאי המשכנתא לא הושלם, עלולה לפגום בהכוונה והייעוץ התקינים.
ידוע ללקוח כי קבלת שירותי ייעוץ משכנתאות נעשית בהתקשרות בינו לבין חברת פייננס ג'יני וכי אין בהתקשרות זו כדי להטיל על חברי מועדון שווה ("המועדון") ו/או מי מטעמו אחריות ו/או חבות כלשהי כלפיו ו/או כלפי גורם כלשהו. ידוע ללקוח כי המועדון אינו ממליץ או חווה דעה לגבי קבלת השירות מפייננס ג'יני וכי ההתקשרות בינו לבין פייננס ג'יני נעשית מרצונו החופשי ועל אחריותו בלבד. ידוע ללקוח כי המועדון אינו אחראי ו/או ערב לקיום התחייבויות החלות על פייננס ג'יני לפי כל דין ו/או הסכם שהוא וכי המועדון אינו אחראי ו/או ערב לקיום ההתחייבויות אשר הלקוח נטל ו/או ייטול על עצמו במסגרת ההתקשרות עם פייננס ג'יני ו/או בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות זו.
הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה שהיא כלפי המועדון ו/או מי מטעמו בכל הקשור להתקשרות בינו לבין פייננס ג'יני ו/או בכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין להתקשרות זו.
ידוע ללקוח והינו מאשר כי פייננס ג'יני תהיה רשאית להעביר למועדון כל מידע שיימסר על ידו במסגרת קבלת השירות מפייננס ג'יני, לרבות שמו, מספר הזהות שלו, מספרי הטלפון שלי כפי שנמסרו על ידו לפייננס ג'יני, וכן נתונים אודות מחיר הנכס, שיעור וסכום המשכנתא, שיעור הריבית וכל נתון נוסף שהמועדון תבקש בעתיד, והינו מסכים בזה לכל העברת מידע כאמור. הלקוח מצהיר בחתימתו כי מסירת המידע הנ"ל הינה על דעתו ובהסכמתו המלאה.
שירותי הייעוץ

הייעוץ יבוצע באמצעי תקשורת בין הלקוח לבין פייננס ג'יני: טלפון/ פקס/ מייל/ אתר האינטרנט של פייננס ג'יני ו/או שילוב ביניהם.
הלקוח יעביר לפייננס ג'יני את כל המסמכים והמידע הרלוונטי, כפי שיתבקש על ידי פייננס ג'יני, לצורך הייעוץ.
פייננס ג'יני תבדוק, תבחן ותייעץ ללקוח מה הם מסלולי המשכנתא המתאימים עבורו, עפ"י שיקול דעתה המקצועי ("תמהיל המשכנתא").
תמהיל המשכנתא אשר יומלץ על די מנטה ללקוח, יקבע על פי נתוניו הפיננסיים האישיים, בעזרת תוכנת אופטימיזציה לחלוקת מסלולי משכנתא ועל פי שיקול דעתה המקצועי של פייננס ג'יני.
פייננס ג'יני תפנה עם תמהיל המשכנתא לבנקים למשכנתאות הרלוונטיים כפי שתמצא לנכון, בבקשה לקבל אישור עקרוני של הבנק למתן משכנתא עבור הלקוח.
פייננס ג'יני תבדוק את התנאים המוצעים על ידי בנקים למשכנתאות מתאימים ותמליץ על בחירת הצעת הבנק המציע את התנאים המתאימים ללקוח, על פי שיקול דעתה המקצועי בלבד ובהתייחס למאפייני הלקוח והעסקה אותה ברצונו לבצע.
פייננס ג'יני תמסור ללקוח את פרטי איש הקשר והבנק המומלץ וכן תמסור ללקוח תדריך תמציתי לקראת פגישתו עם הבנקאי.
לאחר ההפניה לבנק, יפעל הלקוח אל מול הבנק הנבחר לשם ביצוע ההליך הבירוקראטי הנדרש לצורך קבלת כספי המשכנתא בפועל.
תקופת הייעוץ על פי הסכם זה הינה עד קבלת המשכנתא בפועל או עד לתום שנה מיום חתימת הסכם זה, לפי המוקדם מבניהם, בכפוף לאמור בסעיפים להלן.
התמורה

בעבור שירותי הייעוץ כמתואר בהסכם זה, ישולם על ידי הלקוח סך של 2,900 ₪ כולל מע"מ במקום 6,000 ₪ כולל מע"מ ("התמורה").
התמורה תשולם עד 3 תשלומים חודשיים שווים, ללא תוספת ריבית והצמדה באמצעות כרטיס אשראי של מועדון "שווה".
מובהר כי תשלום התמורה לפייננס ג'יני הינו בעבור שירותי הייעוץ המוצעים על ידי פייננס ג'יני. הוצאות נוספות הכרוכות בביצוע המשכנתא, הנגבות על ידי הבנקים ונותני שירותים מטעמם (כגון עמלת פתיחת תיק משכנתא בבנק, אגרות רישום, שכ"ט שמאי וכו'), ישולמו על ידי הלקוח במישרין לבנק או לספקי השירות.
כן מובהר כי אי לקיחת המשכנתא ו/או אי השלמת תהליך ההכוונה ושירותי הייעוץ על ידי הלקוח או אי אישור משכנתא ללקוח על ידי בנק כלשהו, מכל סיבה שהיא, אינו מהווה עילה לקבלת החזר כספי פייננס ג'יני.
שונות

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ועם חתימתו כל שינוי בהסכם זה יהא חסר תוקף, אלא אם נעשה בהסכמת הצדדים, בכתב.
הלקוח רשאי לבטל התקשרותו בהסכם זה לא יאוחר מ- 48 שעות ממועד חתימתו על ההסכם. במקרה של ביטול ההסכם כאמור תוחזר התמורה ללקוח בניכוי סך של 15% מהתמורה המהווים דמי טיפול. ביטול ההסכם לאחר 48 שעות או לאחר קבלת תמהיל המשכנתא המומלץ, לא יזכה את הלקוח בהחזר כספי כלשהו.
פייננס ג'ני תהא רשאית לבטל התקשרותה בהסכם זה עם הלקוח בכל עת ומכל סיבה שהיא באמצעות מסירת הודעה בכתב על כך ללקוח. ביטול ההסכם על ידי פייננס ג'יני לפני מסירת תמהיל המשכנתא יזכה את הלקוח בהחזר התמורה על פי הסכם זה. ביטול הסכם זה על ידי פייננס ג'יני לאחר מסירת תמהיל המשכנתא ללקוח יזכה את הלקוח בהחזר של 50% מסך התמורה על פי הסכם זה.
הצדדים לא יהיו רשאים להעביר זכויותיהם וחובותיהם לפי הסכם זה לצד שלישי.
כתובות הצדדים לצורך הסכם זה תהיינה כמופיע במבוא להסכם זה, אלא אם הודיע צד למשנהו על שינוי כתובתו בכתב.
וכל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו בקשר עם הסכם זה, תחשב כאילו התקבלה תוך שלושה ימי עבודה מעת שיגורה בדואר רשום. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו במסירה אישית לכתובות כמופיע ברישא להסכם זה, תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בעת מסירתה. כל הודעה שתישלח בפקס או בדואר אלקטרוני, תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה יום עבודה אחד לאחר המשלוח.
ולראייה באנו על החתום:

(חברי מועדון "שווה" וקרבה ראשונה, בני/בנות זוג וילדים בלבד)
שנערך ונחתם ביום*
בין: לקר ייעוץ בע"מ ח.פ 516224250
מהפרדס הראשון 5, ראשון לציון (להלן "פייננס ג'יני") מצד אחד;
(להלן ביחד ולחוד: "הלקוח") מצד שני;

חתימת בן/בת הזוג 2

חתימת בן/בת הזוג 1