כתב הסמכה ליועץ משכנתאות חיצוני

כולנו ביחד וכל אחד לחוד (להלן: "אני ו/או אנחנו");
 

 • אנחנו מסמיכים בזאת את חברת לקר ייעוץ פיננסי בע"מ ח.פ. 516224250 (להלן: "החברה") ו/או כל עובד או יועץ אחר מטעם החברה (כל אחד מהם ביחד ולחוד, שיקראו להלן: "היועץ")
   

 • אנחנו מסמיכים את היועץ לפעול בשמנו מטעמנו ובמקומנו בכל הקשור עם הליך בקשה לקבלת הלוואת משכנתה ו/או קבלת הלוואה ו/או מחזור הלוואה/משכנתה קיימת ו/או הצעה לקבלת משכנתה ו/או לקבלת אישור עקרוני (להלן: "ההלוואה") מכל בנק ו/או מוסד ו/או גוף אחר אשר פועל בכפוף להוראות חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
   

 • מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל, יהיה היועץ  רשאי לפעול בשמי ובמקומי, לקבל ו/או למסור בשמי כל מידע ו/או מסמך ו/או הצהרה בקשר לאמור לעיל ובכל הנובע ממנו, לרבות אך לא רק הכל כפי שיפורט למטה מכאן.

אנחנו מסמיכים את היועץ לפעול כדלקמן;

 1. לנהל בשמנו ובמקומנו משא ומתן לצורך קבלת ההלוואה.

 2. הריני לאשר, כי ידוע לי כי חלק מהמידע בנוגע אליי, שיימסר על ידי ו/או על ידי היועץ לבנק, נדרשים לבנק על-פי דין, למסירת פרטיהם וכי מסירת פרטים אחרים שנמסרו ו/או ימסרו על ידי ו/או בשמי על ידי המוסמכים לבנק, תלויה ברצוני ובהסכמתי אני מאשר בזה כי קיבלתי גם את הסכמתם של הקשורים לחשבון ההלוואה (כגון: ערבים וממשכנים) למסירת פרטיהם כאמור.

 3. מסירת חלק מהמידע כאמור נעשה בהתאם לרצוני והסכמתי ואין ולא יהיו לי כל טענות לעניין מסירת המידע כאמור כמו כן ידוע לי שהמידע שיימסר לבנק יוחזק במאגרי המידע של הבנק.

 4. כמו כן, אני מאשר/ת לקבל מכל מקור שהוא, כולל מהבנק בו מוגשת בקשת ההלוואה, וכן מכל חברה ו/או מעביד ו/או לשכת רישום מקרקעין ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או חברות משכנות ו/או רשם החברות ו/או הממונה על הרכוש הנטוש ו/או משרדי מיסוי מקרקעין ו/או מס הכנסה ו/או משרד הפנים ו/או הרשות השופטת ו/או רשות האכיפה והגביה ו/או כל רשות מרשויות המדינה השונות, כל מידע שיש בידיהם מכל מקור שהוא, ואשר ייראה לבנק ו/או למוסמכים על ידי כדרוש לדיון בבקשת ההלוואה ו/או דרוש כדי לאמת את הפרטים בבקשת ההלוואה, וכן להסמיך את הבנק לקבל מידע זה, ולוותר לצורך כך, על סודיות המידע.

 5. לקבל, לעיין ולצלם את כל המסמכים הדרושים מגופים שונים, לרבות, בין היתר, אך לא רק, לשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל וחברות משכנות, לשם אישור בקשת ההלוואה ולשם ביצועה, לרבות מסמכים שקבלתם מחויבת בעמלה/תשלום.

 6. מסירת מידע ו/או מסמכים מהבנק לידי היועץ בקשר עם הבקשה תחשב כמסירה שבוצעה לבנק.

 7. בנוסף לאמור הננו מוותרים על זכויותינו לסודיות לרבות מסמכים שחלה עליהם חובת סודיות או לאחריות הבנק ביחס למידע המפורט לעיל, על-פי כל הסכם, נוהג בנקאי ו/או דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ו/או כל חוק אחר.

 8. לפנות אל נציג הבנק, להופיע בפניו, להיפגש עמו לנהל משא ומתן בשמנו ולדון בתנאי ההלוואה השונים, לרבות, גובה הריבית, סוגי ההלוואה, תקופתה, מסלולי ההלוואה, תמהיל ההלוואה, שיעור המימון וכו'.

 9. להגיש בשמנו ולחתום במקומנו על טופס בקשה לקבלת ההלוואה, להגיש בשמנו את כל המסמכים הנדרשים לצורך קבלת אישור עקרוני מהבנק לבקשת ההלוואה.

 10. לחתום בשמנו ולקבל במקומנו את ההודעה על האישור העקרוני שניתן לבקשת ההלוואה, המפרט את כל תנאי ההלוואה, ובין היתר את שיעורי הריבית ומועד שמירתה ו/או לקבל את המידע אשר בגינו הוחלט שלא לייתן הלוואה כאמור.

 11. לחתום בשמנו ובמקומנו על טופס ו/או הצהרה ו/או דרישה של הבנק ו/או מהבנק מכל מקור שהוא ולקבל עותק ו/או העתק מכל מקור שהוא לרבות מהבנק ו/או מכל תאגיד בנקאי אחר, כל תאגיד שהוא, לרבות חברות אשראי וכי קיימת הסכמת לקוח למסירת נתוני אשראי לפי חוק נתוני אשראי התשע"ו-2016 (להלן: "חוק נתוני אשראי").

 12. להסמיך את הבנק לקבל כל האמור לעיל ולוותר בשמי לצורך כך על סודיות המידע ו/או לחתום בשמנו ובמקומנו ככל שיידרש בהתאם לחוק נתוני אשראי.
  ידוע לנו כי מתן ההלוואה מותנה בקבלת דו"ח אשראי  עדכני, שהבנק יקבל ישירות מלשכת האשראי, בהתאם לחוק נתוני אשראי לגבי כל אחד מהלווים, ושאינו כולל מידע ו/או נתונים המטילים ספק בדבר יכולתנו לעמוד בהחזרי ההלוואה, ו/או שאינו תואם את הנתונים שימסרו לבנק על-ידינו ו/או על-ידי המוסמכים הנ"ל.

 13. על-מנת לקבל את דו"ח האשראי אנו מסכימים כי היועץ יחתום על טופס הסכמה לפיו אנו נותנים את הסכמתנו לכך שנתוני האשראי לגבי, הכלולים במאגר נתוני האשראי, אשר הקים ומנהל בנק ישראל, ימסרו לבנק לשם התקשרות בעסקת ההלוואה ו/או לשם הבטחת קיומה.

 14. לקבל בשמנו ובמקומנו "הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי" בהתאם לחוק נתוני אשראי.

 15. אנו מצהירים כי איננו בגדר "לקוחות מוגבלים" ואין לנו "חשבון מוגבל" כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי התשמ"א-1981 ומסמיכים את המוסמכים להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

 16. אנו מצהירים כי לא הוטלו עיקולים כלשהם על הנכס המוצע כשעבוד להבטחת הלוואת המשכנתא ו/או על כספים ו/או על נכסים אחרים שלנו ומסמיכים את המוסמכים להצהיר זאת בשמנו כלפי הבנק.

 17. היועץ יהיה רשאי, להצהיר בשמנו כלפי הבנק, כי ידוע לנו ואנו מסכימים כי אם תאושר בקשת ההלוואה:

 • קבלת ההלוואה מותנית באישור המורשים מטעם הבנק ובהתאם לנהליו.

 • אישור ההלוואה לא ישמש אלא הבעת נכונות עקרונית, והוא לא יטיל על הבנק כל התחייבות ו/או אחריות כלשהן למתן ההלוואה, ורק האמור בהסכם הלוואה חתום בינינו לבין הבנק יחייב את הבנק.

 • הבנק יהיה רשאי, בין השאר, לשנות את שיעור הריבית ו/או שיעור התוספת/הפחתה לבסיס הריבית ו/או כל תנאים אחרים שיאושרו, וזאת מתום תוקף האישור בהתאם לנקוב בו .

 • אישור ההלוואה מותנה בכך כי כל הפרטים שיימסרו לבנק על ידינו, בין ישירות על ידינו ובין באמצעות המוסמכים, הם נכונים וכל מסמך שהוגש לבנק כאמור הינו אמיתי, שלם ובר-תוקף.

 • ההתקשרות בעסקת ההלוואה מותנית במילוי כל התנאים והדרישות המצוינים במדריך לקבלת הלוואה ו/או במסמכי הבנק , שנמסר/יימסר לידינו ו/או לידי המוסמכים, וכן אלה שיפורטו באישור בקשת ההלוואה שנקבל או יקבלו המוסמכים, וכן בהנחיות הגורם המאשר בבנק שיאשר את בקשת ההלוואה.
  ההתקשרות בעסקת ההלוואה מותנית בתשלום כל ההוצאות הנדרשות לשם ביצוע ההלוואה.

   

אנחנו הח"מ

חתימת בן/בת הזוג 2

חתימת בן/בת הזוג 1

18. אנו מסכימים כי המידע שאנו ו/או המוסמכים ימסרו לבנק לגבינו במסגרת בקשת ההלוואה ייאגר במאגרי המידע של הבנק.

19. אנו מצהירים, כי המוסמכים אינם פועלים מטעם הבנק, וכי הבנק אינו אחראי לפעולותיו/הם.

20. הרשאתו של היועץ תסתיים, בקרות אחד או יותר מהמקרים להלן, המוקדם מביניהם:

       - תוך שנה מיום חתימת כתב הרשאה זה על ידי הלקוח.

       - אם הבנק יקבל מאיתנו או מאת אחדים מאתנו, הודעה בכתב על ביטול הרשאה, או אם הבנק יקבל הודעה על מאורע כלשהו, אשר על-פי חוקי מדינת ישראל,

         בקרותו הסתיימה אותה הרשאה; ובלבד שאם ייפוי הכוח בתוקפו לגבי יחיד.

       - אם יימצא בבנק מידע המעלה חשש סביר לפגיעה בלקוח או בבנק, לרבות ביצוע הונאה או אי-תקינות הפעולות המבוצעות על-ידי היועץ.

21. אני אדאג להתעדכן מול היועץ על כל שלבי הטיפול בבקשתנו ואנו פוטרים את הבנק מליידע אותנו על כל שלבי הטיפול ו/או על אישור או העדר אישור הבקשה

        ודי במסירת המידע מהבנק ליועץ חיצוני מטעמנו. אנו מתירים לבנק למסור ליועץ כל תשובה בקשר עם בקשתנו לרבות במקרה של סירוב לבקשה אך אין בכך

        כדי למנוע מהבנק למסור המידע או התשובה ישירות אלינו אם יבחר הבנק לעשות כן ולפי שיקול דעתו.

22. ייפוי כוח זה אינו ניתן להעברה לצד ג'.

23. אנו מאשרים כי ידוע לנו, כי  היועץ אינו פועל מטעם הבנק והבנק אינו אחראי לכל פעולה ו/או מידע ו/או מצג ו/או המלצה ו/או מסמך שניתנו לנו על ידי היועץ

       לבנק והבנק לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהאמור לעיל ו/או כתוצאה מהסתמכות הבנק על כל   מידע ו/או מסמך שהתקבל בבנק מהיועץ.

 

ולראיה באנו על החתום: